Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016

Europese verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en bertreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Download het document

Uitgever

U bent op de website http://www.afi-esca.be

Directrice: R. De Lange

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het doel van deze beleidsregel is om u te informeren over de manier waarop AFI ESCA, Franse levensverzekeringsmaatschappij met maatschappelijke zetel gevestigd te 2 quai Kleber te Straatsburg (Frankrijk), alsook haar Belgisch bijhuis gelegen Chaussée de Nivelles 81, 1420 Braine-l’Alleud, de persoonlijke gegevens van haar klanten en internetbezoekers behandelt en aanwendt. De term “persoonlijke gegevens” omvat alle informatie met betrekking tot een persoon, zoals zijn/haar naam, geboorteplaats en -datum, adres, beroep, alsook meer algemeen, alle informatie verzameld via verzekeringsvoorstellen of formulieren bestemd voor het beheer van de polis. Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, verbindt AFI ESCA zich ertoe om het privé-leven van haar klanten en internetbezoekers te respecteren.

Bestemmelingen van de gegevens

Alle verzamelde gegevens van persoonlijke aard zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door AFI ESCA (verantwoordelijke van de behandeling), haar contractueel verbonden partners alsook de instellingen waarvan de tussenkomst noodzakelijk is voor de registratie van uw vraag tot intekening of het beheer van uw contract, alsook eventueel de administratieve en gerechtelijke overheden, in het bijzonder in het kader van de strijd tegen witwassen van kapitaal en financiering van terrorisme.

Doel van de behandeling

Uw persoonlijke gegevens kunnen uitsluitend behandeld worden voor het doel waarvoor ze opgevraagd werden.
Dit doel is hoofdzakelijk het volgende:

Fraude voorkomen en deelnemen aan de strijd tegen witwassen van kapitaal en financiering van terrorisme.

Beveiliging van de gegevens

AFI ESCA neemt alle nodige maatregelen om de veiligheid, de integriteit, het niet-verspreiden en de vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen.
Er valt te benadrukken dat de verwerking van de gegevens in verband met uw gezondheidstoestand onderworpen is aan een bijzonder bescherming. Iedereen die toegang heeft tot dat soort gegevens is gebonden aan een bijzondere vertrouwelijkheidsclausule en wordt regelmatig gewezen op de verplichtingen verbonden aan het beroepsgeheim.

Overdracht van gegevens

Uw persoonlijke gegevens kunnen in geen geval overgedragen worden buiten de Europese Unie.

Recht op toegang en rechtzetting

U geniet een recht op toegang en rechtzetting van uw eigen gegevens en eveneens de mogelijkheid om u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden; dit recht kan uitgeoefend worden op eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan AFI ESCA, Chaussée de Nivelles 81, 1420 Braine-l’Alleud.
Voor alle bijkomende informatie, vragen wij u om contact op te nemen met de Commissie van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Persstraat 35, 1000 Brussel.

Berichten

De verstuurde berichten op het Internetnetwerk kunnen worden onderschept. Gelieve geen onnodige of gevoelige persoonlijke informatie te verspreiden. Indien u ons zulke informatie wil bezorgen, gelieve dit enkel via brief te doen.

Auteursrechten – Copyright

De hele website valt onder de Franse en internationale wetgeving op de auteursrechten en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief voor documenten die kunnen worden gedownload en de iconografische en fotografische afbeeldingen.

De reproductie van alles of een deel van deze website op om het even welke elektronische tool is strikt verboden behalve wanneer de verantwoordelijke uitgever zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

De reproductie van teksten die op deze website staan op papier is toegestaan, in het bijzonder in het kader van onderwijs, op voorwaarde dat de volgende drie voorwaarden worden gerespecteerd:

Het internetadres van de website van AFI ESCA moet verplicht worden vermeld in de referentie.

Voor andere manieren om informatie te gebruiken, gelieve ons te contacteren.

De eventuele geciteerde merken op deze website zijn gedeponeerd door de maatschappijen die er eigenaar van zijn.

 

 

Vormgeving, creatie en ontwikkeling van de website van AFI ESCA

Caractère-Advertising

Rue du Chalet 85, bte 3/1
4040 Herstal – Belgium
Tél.: +32 (0)4 264 71 00
Fax : +32 (0)4 264 41 00

www.caractere-advertising.be

Wenst u een gepersonaliseerd aanbod ?
Bijkomende informatie ?

Vul ons formulier online in