Beleidsregel inzake beheer van
belangenconflicten

Regelgevingscontext en doelstellingen

In toepassing van de wet van  4 april 2014 zoals gewijzigd bij de wet tot omzetting van Richtlijn  2016/97 van het Europees parlement en de raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie, heeft AFI ESCA een beleid van identificatie, controle en beheer van de belangenconflicten ingevoerd, dat als doel heeft:

  • alle situaties te identificeren die aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict dat een inbreuk op de belangen van de verzekeringnemers kan vormen;
  • gepaste systemen en mechanismen in te voeren om deze conflicten te beheren;
  • het behoud van deze systemen en mechanismen te verzekeren, teneinde elke inbreuk op de belangen van de klanten in het kader van de geïdentificeerde conflicten te voorkomen.

Definitie van het belangenconflict

Het belangenconflict is een situatie waarin de belangen van AFI ESCA, tijdens het uitoefenen van haar activiteit, strijdig of in tegenstrijdigheid zouden zijn of kunnen zijn ten opzichte van de belangen van de verzekeringnemers.

Identificatie van de belangenconflicten

AFI ESCA heeft aan de hand van een lijst de belangenconflicten en de situaties geïnventariseerd die aanleiding geven of kunnen geven tot een belangenconflict dat een aanzienlijk risico inhoudt tot inbreuk op de belangen van de consument. (Bijlage 2)

Preventie en beheer van de belangenconflicten

AFI ESCA beschikt over een organisatie en procedures aan de hand waarvan elk geïndentificeerd of identificeerbaar belangenconflict voorkomen en beheerd kan worden teneinde elke negatieve impact voor de consument te vermijden.

Met dit instrument kan AFI ESCA op een eerlijke, billijke en professionele manier handelen, waarbij zij de belangen van de consument zo goed mogelijk dient.

Bijhouden van het register van belangenconflicten.

Er wordt door AFI ESCA een regelmatig bijgewerkt register bijgehouden met de voorkomende en werkelijk gebeurde belangenconflicten en die een inbreuk vormen op de belangen van de consument.

Verplichte informatieverstrekking.

Indien zich een belangenconflict voordoet, ondanks de toegepaste mechanismen, dat een inbreuk vormt of kan vormen op de belangen van de consument, zal de klant op de hoogte gehouden worden van de algemene aard en de bronnen van het conflict, en de maatregelen die overwogen worden om de bescherming van zijn belangen te waarborgen. De klant zal bijgevolg een beslissing kunnen nemen met kennis van zaken.

Mogelijkheid tot weigeren van dienstverlening.

AFI ESCA zal een dienst kunnen weigeren indien het conflict, ondanks de genomen maatregelen, niet opgelost of beheerd kan worden onder voorwaarden die de belangen van de consument gegarandeerd beschermen.

Buitengerechtelijke overheid belast met het regelen van belangenconflicten inzake verzekeringen

Indien de consument van mening is dat het belangenconflict niet geregeld kan worden zoals hierboven vermeld, of dat de in dat kader door AFI ESCA genomen maatregelen hem onvoldoende of betwistbaar lijken, kan hij zich richten tot de volgende dienst:

https://www.ombudsman-insurance.be/nl

Het ingevoerde instrument wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door:

  • een hiërarchische organisatie die de scheiding van de commerciële functie, de functie van back-office en de controlefunctie als doel heeft,
  • een organisatie van de functies alsook van de procedures die de fysieke scheiding waarborgt van de hoofdactiviteiten van de onderneming die mogelijk een belangenconflict zou ondergaan, waarbij de informatie-uitwisselingen tussen de betrokken personen beperkt worden en het verkeer van vertrouwelijke informatie verboden is,
  • opleiding van medewerkers teneinde elk eventueel belangenconflict te identificeren en dit op een efficiënte en optimale manier te beheren,
  • een beleid van verloning van de tussenpersonen (terug te vinden op de website van AFI ESCA België).
  • een beperking van de variabele verloning van het personeel, met als doel het risico op een inbreuk op het belang van de verzekeringnemer te beperken; Persoonlijke operaties van de medewerkers worden onderworpen aan de deontologie en de interne regels van integriteit bepaald binnen AFI ESCA.
  • Geschenken, voordelen of uitnodigingen ontvangen door de medewerkers worden verplicht onderworpen aan de goedkeuring van de hiërarchie teneinde evenwichtige zakelijke relaties te bewaren.

Dit is een onvolledige lijst van de belangenconflicten die kunnen voorkomen tijdens onze transacties in het kader van onze activiteiten.

OMBUDSMAN VAN DE
VERZEKERINGEN

Bemiddelingsdienst in geval van verzekeringsgeschillen.

Meeûssquare 35, 1000 Brussel
Telefoon: +32 (2) 547 58 71
Fax: +32 (2) 547 59 75
info@ombudsman.as

AFI ESCA
Partner worden ?

Met 100 jaar ervaring en kennis, werk met ons samen,
het betekent zorgen voor een efficiënt en schaalbaar resultaat.

Leer ons kennen