Lijst van uitsluitingen

PROTECTIM – Tijdelijke levensverzekering

Uittreksel uit de Algemene voorwaarden

Artikel 12 – Uitsluitingen

Geen dekking wordt verleend indien het schadegeval het gevolg is van de volgende gebeurtenissen:

 • Zelfmoord van de Verzekerde tijdens het eerste verzekeringsjaar,

Er wordt echter gespecificeerd dat een persoon die overlijdt als gevolg van euthanasie of begeleide zelfmoord, in overeenstemming met de voorwaarden die zijn opgelegd door de Luxemburgse wet van 16 maart 2009 inzake euthanasie en begeleide zelfmoord, evenals in het kader van palliatieve zorg en ondersteuning bij het levenseinde volgens voornoemde wet, wordt geacht een natuurlijke dood te zijn gestorven in de zin van deze verzekeringsovereenkomst. Hetzelfde geldt voor een persoon die overlijdt ten gevolge van euthanasie onder de voorwaarden opgelegd door de Belgische wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie, overeenkomstig de bepalingen van artikel 16 van voornoemde wet.

 • opzettelijke handeling van de Begunstigde of van een persoon met een indirect belang in de garantie,
 • luchtvaartongevallen tijdens vluchten met luchtvaartuigen zonder geldig luchtwaardigheidscertificaat of door een piloot zonder geldig certificaat of vergunning, of tijdens testvluchten,
 • prototypevluchten, wedstrijden, acrobatische demonstraties, recordpogingen,
 • burgeroorlogen of buitenlandse oorlogen, opstanden, rellen, volksbewegingen, vechtpartijen, misdaden, overtredingen, ongeacht waar de gebeurtenissen plaatsvinden en wie de hoofdrolspelers
 • zijn, onder de voorwaarden die de Belgische toezichthoudende overheid kan bepalen met betrekking tot levensverzekeringen bij gewapende conflicten,
 • aanslagen, stakingen, complotten, sabotagedaden, zodra de verzekerde er actief aan deelneemt. Militairen en politieagenten, in de uitoefening van hun beroep, vallen niet onder deze uitsluiting,
 • de directe of indirecte gevolgen van explosies, het vrijkomen van warmte, inademing of bestraling wanneer deze het gevolg zijn van de wijziging van de structuur van de atoomkern,
 • ziekten of ongevallen die medisch gediagnosticeerd zijn vóór de datum waarop de dekking ingaat. De gevolgen van ziekten en ongevallen die bij de verzekeraar zijn aangegeven, zijn echter wel gedekt, tenzij ze van de dekking zijn uitgesloten (zoals vermeld in de Algemene of Bijzondere Voorwaarden),
 • het gebruik van verdovende middelen of drugs, al dan niet als zodanig gedefinieerd door de wet, die niet medisch zijn voorgeschreven of in doses die niet zijn voorgeschreven,
 • vluchten met een luchtvaartuig zonder luchtwaardigheidscertificaat of waarvoor de piloot niet in het bezit is van een geldig certificaat of brevet, of vluchten met deltavliegers of andere vergelijkbare luchtvaartuigen: ULM, deltavlieger, paraglider,
 • het beoefenen van de volgende sporten: parachutespringen, bungeejumpen, speleologie,
 • wanneer de Verzekerde vrijwillig de auteur of medeauteur is van een misdaad of misdrijf waarvan hij de mogelijke gevolgen kan voorzien.

Artikel 13 – Uitsluitingen met betrekking tot P.T.I.- en T.T.I.-dekking

Naast de uitsluitingen vermeld in Artikel 12, zijn de volgende uitsluitingen van toepassing op de waarborgen P.T.I. en T.T.I.

 • ongevallen, ziekten, handicaps en gebreken :
  • als gevolg van het beoefenen van een sport in een professionele hoedanigheid,
  • als gevolg van sportwedstrijden (inclusief training) waarbij het gebruik van dieren, voertuigen (met of zonder motor) of gemotoriseerde boten is vereist,
  • die zich voordoen tijdens verkenningstochten
  • die het gevolg is van onderwaternavigatie,
  • als gevolg van een opzettelijke handeling van de Verzekerde,
  • die zich voordoen tijdens de deelname van de verzekerde aan een volksbeweging, vechtpartij, oproer of terroristische daad, behalve in geval van wettige zelfverdediging.
 • alle pathologieën van de wervelkolom evenals paravertebrale aandoeningen, evenals de gevolgen ervan, tenzij de betreffende pathologie een toevallige oorsprong heeft na de ingangsdatum van de dekking,
 • gevolgen van een poging tot zelfdoding.
 • Ongevallen waarvoor de Verzekerde verantwoordelijk wordt gesteld terwijl hij een gemotoriseerd voertuig of vaartuig bestuurde onder invloed van alcohol, wat blijkt uit een alcoholgehalte in het bloed gelijk aan of hoger dan de drempel die is vastgesteld door de Belgische wetgeving inzake het gemotoriseerd verkeer (of door de wet van kracht in het land van woon- of verblijfplaats, van toepassing op het moment van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot het schadegeval).

Artikel 14 – Uitsluitingen eigen aan de I.T.T.-dekking / Onmiddellijke ongevallendekking.

14.1 Naast de uitsluitingen vermeld in artikel 12 en 13, zijn de volgende bijkomende uitsluitingen van toepassing op de I.T.T.-dekking.

 • thermale kuren of ontgifting,
 • fibromyalgie en chronische vermoeidheid,
 • psychische aandoeningen met inbegrip van angstdepressieve, neurotische, psychotische, neuropsychische of neuropsychiatrische syndromen, alsmede de gevolgen daarvan, behalve in het geval van een ziekenhuisopname van meer dan 15 dagen.

  De onderbreking van het werk tijdens het wettelijke zwangerschapsverlof of de verplichte onderbreking van de beroepsactiviteit wegens zwangerschap wordt niet beschouwd als een periode van ongeschiktheid. Ze wordt bijgevolg afgetrokken van de periode van T.T.I. die kan worden gedekt, bovenop de wachttijd.

14.2. Naast de uitsluitingen vermeld in Artikel 12, zijn de volgende bijkomende uitsluitingen van toepassing op de Onmiddellijke Ongevallendekking.

 • Ongevallen waarvoor de Verzekerde verantwoordelijk wordt gesteld terwijl hij een gemotoriseerd voertuig of een vaartuig bestuurde, onder invloed van alcohol zoals blijkt uit een alcoholgehalte in het bloed gelijk aan of hoger dan de drempel die is vastgesteld door de Belgische wetgeving inzake het gemotoriseerd verkeer (of door de wet die van kracht is in het land van woon- of verblijfplaats, van toepassing op het moment dat de gebeurtenis die aanleiding geeft tot het schadegeval zich voordoet).

AFI ESCA
Partner worden ?

Met 100 jaar ervaring en kennis, werk met ons samen,
het betekent zorgen voor een efficiënt en schaalbaar resultaat.

Leer ons kennen