informatie

Verhoogd(e) Gezondheidsrisico(‘s)
(“Wet Partyka”)

Indien de Verzekeringnemer in het kader van een schuldsaldoverzekering met betrekking tot een hypothecair krediet bestemd voor de verbouwing en/of de aankoop door de Verzekeringnemer van een enige en eigen woning, een bijpremie opgelegd krijgt om medische redenen, of hem de dekking geweigerd wordt, of nog indien deze opgeschort wordt, of indien bepaalde risico’s uitgesloten worden door de Verzekeraar, steeds om medische redenen, kan de Verzekeringnemer op basis van de Wet van 04 april 2014 (Art. 212 tot 224) alsook het Koninklijk Besluit van 10 april 2014 genieten van bijzondere procedures die hem ter beschikking gesteld worden om in de mate van het mogelijke deze situatie te proberen te verhelpen, en dit volgens de voorwaarden vereist door de wetgeving en de tussenkomende instellingen.

Indien de Verzekeringsnemer niet akkoord gaat met de, door de Verzekeraar, voorgestelde bijpremie, heeft hij het recht om aan de verzekeraar te vragen om deze opnieuw te laten beoordelen door zijn Herverzekeraar.

Indien de bijpremie de drempel van 75% bereikt, kan de Verzekeringnemer zich wenden tot het Opvolgingsbureau voor de tarifering waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn, teneinde van dit laatste een evaluatie van voornoemde premie te bekomen. Dit bureau zal na onderzoek van de aanvraag, en indien aan de voorwaarden daartoe voldaan is, het percentage van de bijpremie bepalen waaraan de Verzekeraar, indien dit zijn bedoeling is, de overeenkomst kan afsluiten. Bij ontstentenis zal de Verzekeraar het contract niet kunnen afsluiten aan een percentage van bijpremie dat hoger ligt dan datgene bepaald door het Opvolgingsbureau voor de tarifering, en de Verzekeringnemer zal indien hij dat wenst een andere Verzekeraar kunnen kiezen.

Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering

De Meeûssquare 35
B-1000 Brussel
T +32 (2) 547 57 70 F +32 (2) 547 59 75
info@bureaudusuivi.be

Voor alle nuttige en bijkomende inlichtingen kunt u zich wenden tot uw verzekeringsmakelaar of bij onze Maatschappij.

Bovendien, indien het percentage van de bijpremie meer dan 125% bereikt en het Opvolgingsbureau voor de tarifering een bindend advies uitgebracht heeft betreffende dit percentage, zal de Verzekeraar zich wenden tot de Compensatiekas om, volgens de wettelijke bepalingen ter zake, het gedeelte van de bijpremie dat hoger is dan 125% met een plafond van 800% bijpremie terug te krijgen. In dat geval dient de Verzekeringnemer enkel de bijpremie van 125% te betalen aan de Verzekeraar en eventueel het gedeelte van de bijpremie dat het interventieplafond van de hierboven vernoemde Compensatiekas overschrijdt.

De tussenkomst van de Compensatiekas is automatisch verschuldigd voor elke klant in de bovenvermelde beschreven situatie is. De Verzekeringnemer hoeft geen actie te ondernemen.

Voor toepassing van de verschillende wettelijke bepalingen ter zake is in eerste instantie de bemiddelingsinstelling te consulteren, onverminderd de gerechtelijke instanties:

Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering

OMBUDSMAN
De Meeûssquare 35
B-1000 Brussel
Email: commissiondeconciliation@ombudsman.as
Fax: +32 (2) 547 59 75
Tel.: +32 (2) 547 58 71

Deze bemiddelingsinstelling heeft als doel om de belangen van de klant objectief te beschermen, zonder rechtstreekse band met de Verzekeraar.

De Verzekeringnemer heeft het recht om van de Adviserend geneesheer van de Verzekeraar de (medische, statistische, …) bewijsstukken op te eisen betreffende de beslissing om hogergenoemde bijpremies toe te passen. Zijn schriftelijke aanvraag dient verzonden te worden naar het volgend adres:

Ter attentie van de Adviserend geneesheer
AFI ESCA
Medische Dienst
Chaussée de Nivelles, 81 B-1420 Eigenbrakel

AFI ESCA
Partner worden ?

Met 100 jaar ervaring en kennis, werk met ons samen,
het betekent zorgen voor een efficiënt en schaalbaar resultaat.

icone_pdf-2

Gepersonaliseerde diensten en advies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

icone_pdf-2

Betrouwbare en innovatieve producten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

icone_pdf-2

100 jaar ervaring tot uw dienst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Leer ons kennen