Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 ook “GDPR” genoemd) treedt in werking op 25 mei 2018 en zal de bescherming van de rechten en vrijheden verhogen van de Europese burgers van wie de persoonsgegevens verwerkt worden door ondernemingen.

In toepassing van artikel 13 van de GDPR stellen wij u in onderhavige mededeling de belangrijkste informatie voor met betrekking tot de voornaamste gegevensverwerkingen die door de maatschappij AFI ESCA uitgevoerd worden.

Wij informeren u dat onderhavige mededeling regelmatig bijgewerkt kan worden in het kader van de aanpassing aan de evolutie van onze organisatie, onze aanbiedingen en de geldende wettelijke regelgevingen.

Het is goed mogelijk dat onderhavig document evolueert en de laatste online versie zal de van kracht zijnde versie zijn. Wij vragen u om er regelmatig kennis van te nemen op onze website. In geval van substantiële wijzigingen van deze mededeling, zullen wij u daar uitdrukkelijk over informeren via onze gebruikelijke communicatiekanalen.

Download het document

Uitgever

U bent op de website http://www.afi-esca.be

Directrice: R. De Lange

Berichten

De verstuurde berichten op het Internetnetwerk kunnen worden onderschept. Gelieve geen onnodige of gevoelige persoonlijke informatie te verspreiden. Indien u ons zulke informatie wil bezorgen, gelieve dit enkel via brief te doen.

Auteursrechten – Copyright

De hele website valt onder de Franse en internationale wetgeving op de auteursrechten en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief voor documenten die kunnen worden gedownload en de iconografische en fotografische afbeeldingen.

De reproductie van alles of een deel van deze website op om het even welke elektronische tool is strikt verboden behalve wanneer de verantwoordelijke uitgever zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

De reproductie van teksten die op deze website staan op papier is toegestaan, in het bijzonder in het kader van onderwijs, op voorwaarde dat de volgende drie voorwaarden worden gerespecteerd:

Het internetadres van de website van AFI ESCA moet verplicht worden vermeld in de referentie.

Voor andere manieren om informatie te gebruiken, gelieve ons te contacteren.

De eventuele geciteerde merken op deze website zijn gedeponeerd door de maatschappijen die er eigenaar van zijn.

 

 

Vormgeving, creatie en ontwikkeling van de website van AFI ESCA

Caractère-Advertising

Rue du Chalet 85, bte 3/1
4040 Herstal – Belgium
Tél.: +32 (0)4 264 71 00
Fax : +32 (0)4 264 41 00

www.caractere-advertising.be

Wenst u een gepersonaliseerd aanbod ?
Bijkomende informatie ?

Vul ons formulier online in