PROTECTIM – TIJDELIJK OVERLIJDENSVERZEKERING

Artikel 12 – Gemeenschappelijke uitsluitingen voor alle waarborgen

Er wordt geen enkele waarborg gegeven indien het schadegeval het gevolg is van:

Er wordt echter gepreciseerd dat de persoon die overleden is ingevolge euthanasie of hulp bij zelfdoding, in naleving van de voorwaarden opgelegd door de Luxemburgse wet van 16 maart 2009 inzake euthanasie en hulp bij zelfdoding, alsook in het kader van palliatieve zorg en levenseindebegeleiding van voornoemde wet, geacht is overleden te zijn aan een natuurlijke dood voor wat betreft de uitvoering van onderhavige levensverzekeringsovereenkomst. Hetzelfde geldt voor de persoon die overleden is ingevolge euthanasie in naleving van de voorwaarden opgelegd door de Belgische wet van 28 mei 2002 inzake euthanasie, en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikel 16 van voornoemde wet.

Artikel 13 – Uitsluitingen betreffende de waarborgen V.B.I. en V.T.A.

Naast de uitsluitingen vermeld in artikel 12 zijn onderstaande uitsluitingen van toepassing met betrekking tot de waarborgen V.B.I. en V.T.A.

Artikel 14 – Specifieke uitsluitingen voor de waarborg V.T.A./ onmiddelijke dekking ongeval

14.1. Naast de uitsluitingen vermeld in de artikels 12 en 13 zijn onderstaande bijkomende uitsluitingen van toepassing voor de waarborg V.T.A.

De onderbreking van het werk tijdens de wettelijke zwangerschapsverlof of de verplichte onderbreking van de professionele activiteit als gevolg van de zwangerschap wordt niet beschouwd als een periode van arbeidsongeschiktheid. Het wordt afgetrokken van de V.T.A. periode die mogelijk ondersteund wordt, en dit aanvullend aan de carenztijd.

14.2. Naast de uitsluitingen vermeldindeartikel 12 zijn onderstaande bijkomende uitsluitingen van toepassing voor de Onmiddelijke dekking bij ongeval.

Wenst u een gepersonaliseerd aanbod ?
Bijkomende informatie ?

Vul ons formulier online in