Segmentatiebeleid – Crédit Conso

Om een tarificatie van het te dekken risico op te maken (overlijden, arbeidsonbekwaamheid, invaliditeit) en te bepalen of dat risico aanvaard kan worden, baseert AFI ESCA zich op diverse segmentatiecriteria die in aanmerking komen om het volgende te bepalen:

  • De aard van de toegekende waarborgen (Wat zijn de waarborgen die in aanmerking komen voor toekenning?)
  • De omvang van de toegekende waarborgen (Wat zijn de eventuele beperkingen aangebracht aan de omvang van de waarborgen?)
  • Het toepasbaar tarief (tariefkortingen, bijpremies, …)

Deze criteria zijn de volgende:

➢ Leeftijd van de te verzekeren persoon

Het totaal aantal door AFI ESCA verzekerde risico’s neemt toe met de leeftijd, hetgeen een invloed heeft op het niveau van de toegekende dekking en het bedrag van de premie.

Het is evident dat een persoon van 45 jaar een hogere premie zal betalen op het ogenblik van onderschrijving dan een persoon van 20 jaar en dit met een kapitaal van gelijkwaardige dekking. De leeftijd van de onderschrijving is dus een bepalende factor voor de verzekeringspremie.

➢ Gezondheidstoestand van de te verzekeren persoon

De gezondheidstoestand bij onderschrijving op de polis is uiteraard een gevoelige factor die de levensverwachting van de te verzekeren persoon kan beïnvloeden.

Op basis van de antwoorden geformuleerd in de medische vragenlijst, de informatie en eventuele bijkomende informatie verstrekt door de verzekerde op het ogenblik van onderschrijving, zal AFI ESCA voorstellen om het risico te dekken tegen de normale voorwaarden. AFI ESCA zal echter steeds de mogelijkheid hebben om te weigeren het risico te dekken.

In het geval waarin de te verzekeren persoon niet voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in de hierboven vermelde verklaring van goede gezondheid, wordt hem/haar een medische vragenlijst ter beschikking gesteld, die teruggestuurd dient te worden naar de verzekeraar die aanvaardt of weigert om het risico te dekken en dit binnen de dertig dagen na ontvangst van voornoemde medische vragenlijst.

Geen enkele pathologie en/of medisch antecedent waarvoor een meerpremie vereist is, wordt toegelaten voor dekking in het kader van het Conso krediet.

➢ Het bedrag van het verzekerde kapitaal alsook de duur van het krediet.

Het bedrag van het kapitaal waarvan de terugbetaling te verzekeren is in geval van een schadegeval, alsook de duur van de verzekeringsovereenkomst hebben invloed op het bedrag van de premie.

➢ De woonplaats

Het productaanbod van AFI ESCA kan beperkt worden voor personen die hun domicilie niet in België of Luxemburg hebben. Om juridische of fiscale redenen, of wegens vereiste toestemmingen is het mogelijk dat het niet aangewezen is om het onderschrijven van een bepaalde polis voor te stellen aan een persoon die niet op het Belgische of Luxemburgse grondgebied verblijft.

Wenst u een gepersonaliseerd aanbod ?
Bijkomende informatie ?

Vul ons formulier online in